venres, 24 de abril de 2015

Documento marco. P.Atlántico (2015/2017)
Marco Teórico. Porto-marzo 2015.Índice

1.    Título: “Proxecto Atlántico. Educar para a Cidadanía Global”
2.    Temporalización
3.    Marcos de referencia
4.    Obxectivos Didácticos
5.    Liñas de actuación
6.    Metodoloxía
7.    Avaliación
8.    Plan de actividades
9.    Cronoloxía

                                    
                      
“PROXECTO ATLÁNTICO. EDUCAR PARA A CIDADANIA GLOBAL”
TÍTULO – “Proxecto Atlántico. Educar para a Cidadanía Global”
Temporalización: Bienio (2015/2017)
MARCOS DE REFERENCIA:
     Década Internacional para a Aproximación das Culturas (2013/2022).
    Estratexia Rede Escolas Asociadas da UNESCO (2014/2021). Construíndo unha cidadanía global e promovendo un desenvolvemento sostible (2014/2021).
    Ano Internacional para o Entendemento Global (2016). Integrar liñas de orientación.
OBXECTIVO XERAL – Crear unha comunidade de aprendizaxe a través do intercambio dialóxico das escolas atlánticas participantes para favorecer o coñecemento das diferentes culturas coa finalidade de recoñecer, de aprender e de respectar as diferentes identidades para o bienio 2015/2017.
Obxectivos didácticos:
    Coñecer e divulgar o patrimonio cultural, natural, e inmaterial local.
    Compartir diferentes estudos de culturas, espazos, rexións, e outros temas  do Atlántico.
    Compartir experiencias, proxectos, metodoloxías, debates e análises.
    Entender o Atlántico como un espazo de coñecemento, de diálogo, de unión.
    Desenvolver unha conciencia crítica para poder facer intervencións nas problemáticas de sostibilidade.
    Favorecer o intercambio entre profesorado e alumnado.
    Crear unha plataforma on line.
    Integrar nos proxectos, traballos ou tarefas, valores como a interculturalidade, a solidariedade,  respecto polo outro/a, o pluralismo, a cooperación, o diálogo internacional e a sustentabilidade.
    Camiñar do local ao global, involucrando á comunidade.
    Realizar campañas reivindicativas ao finalizar os proxectos para facer extensible á comunidade educativa.


Liñas de Actuación:
Os proxectos poden desenvolverse no marco das tres grandes liñas coa finalidade de camiñar cara a construción da cidadanía global atlántica.
Desenvolvemento sostible
- O mar,os faros (farois) , a mar océana
- Biodiversidade
- A Terra: a ocupación humana do territorio
- Coidado do medio ambiente e das persoas
- Illas, rías, praias, lagos, parques naturais
- Areas intermareais
- Cambio climático, impacto e prevención de desastres naturais
- Plantas invasoras
- As masa forestais
- Turismo sostible
- Turismo de natureza e rural
- Promoción do patrimonio construído
- Artes tradicionais (pesca, marisqueo, agricultura, explotación forestal)
- Turismo sostible, turismo de natureza e rural
- Promoción de boas prácticas, deportes náuticos, promoción do patrimonio construído
Diversidade cultural
Patrimonio Inmaterial
- Faros /Artes tradicionais / Arquitecturas tradicionais/ Úteis e ferramentas /Oficios/
- O Atlántico: Unha herdanza Cultural Común
- Os mitos atlánticos
- Camiños atlánticos: tradicións, percorrido das persoas, plantas, paxaros,
- O patrimonio herdado do coñecemento antigo das mulleres: sanadoras, parteiras, menciñeiras, o traballo da muller no campo e no mar, as lendas femininas.
- Deportes no Atlántico vinculados ao mar
Recuperación da memoria: cantos tradicionais
 A lingua: un patrimonio común
Linguas de ida e volta: galego, portugués, castelán no ámbito da lusofonía
Imperialismo lingüísticos: lingua sinal de identidade
Patrimonio material
Patrimonio natural: illas, faros, parques naturais
Patrimonio subacuáticos: Patrimonio subacuático. Preservación e sensiblización para a protección dun patrimonio común, espazos arqueolóxicos, embarcacións e a súa carga, cidades sumerxidas, musealización, etc.

Patrimonio industrial. Promoción e salvaguarda, edificios, estruturas, utensilios, localidades e paisaxes, maquinaria, oficinas, minas, armazóns, centros e produción, medios de transporte, implantacións humanas e paisaxes feitas para as persoas, etc.

Patrimonio material- rural, arquitecturas, sistema tradicional de construcións
Cidadanía global atlántica
- Ecolinguísmo e linguicidio
- O Atlántico: Unha herdanza Cultural Común
- Unha cidadanía atlántica no marco da cidadanía global.- Diálogo cultural reflexivo.É posible recoñecerse como membros da comunidade atlántica? As mozas e os mozos do atlántico-
- Somos quen de construir un espazo atlántico?
Diálogo intercultural no marco da cidadanía global
- Os conflitos atlánticos: pesca, migratorios, linguísticos, intra e interculturais
- Linguas de ida e volta: galego, portugués, castelán no ámbito da lusofonía,
-Ética social atlántico, contribuíndo á transformación social cara a un desenvolvemento sostible e a unha aproximación e entendemento global.
- Fixación das persoas aos territorios, perfis e estilos de vida, a humanidade e os comportamentos sociais a través do tempo
- Dereitos humanos
-A emigración,
- Comparación das culturas tradicionais del atlántico
-Creación de espazos literarios, culturais e artísticos
- Creación de espazos de ocio ( a humanización das cidades)  etc.
*Estas liñas de actuación foron consensuadas e aprobadas polos/polas representates das escolas Asociadas á UNESCO, na primeira reunión do Proxecto Atlántico celebrada en Porto o 20 de marzo de 2015.

METODOLOXÍA
Como traballar este proxecto?. Para traballar un proxecto en rede neesitamos aplicar uns principios metodolóxicos que definan a nosa labor pedagóxica como:
    Favorecer nas aulas a aprendizaxe cooperativa.
    Potenciar a investigación. Investigación/acción.
    Crear materiais ao longo do desenvolvemento do proxecto e ao final.
    Traballar en rede. Temos creado o blog: proxectoatlanticoblogspot.com. Neste blog descargaremos todas as nosas experiencias, actividades, tarefas ou materiais interesantes para intercambiar entre as escolas participantes.
    Traballar en rede coa web da Universidade de Vigo.
    Integrar todas as competencias no proxecto e conectar co currículo.
    Fomentar la realización de acciones de formación en centros de Formación do Profesorado da Rede de Escolas Asociadas á UNESCO.
Como método de traballo ou ferramenta educativa, é interesante a utilización do “Yogote” coa finalidade de facilitar a comunicación entre as distintas linguas.
AVALIACIÓN:

    - Informe inicial
    - Informe intermedio
    - Informe final coa posibilidade de elaborar un porfolio do proxecto.

PLAN DE ACTIVIDADES
O proxecto prográmase por dous bienios (2015/2017). As escolas integradas no proxecto Atlántico teñen programado o seu Inicio no  mes de outubro de 2015.
Previamente ao inicio convócase un concurso cooperativo que leva por título:”Imaxina o Atlántico”. O obxectivo deste concurso é motivar ao alumnado e ao profesorado á participar e tamén recoller as Ideas previas do alumnado de cada centro para que o profesorado poida establecer os aspectos curriculares e planificar as intervencións educativas que se desenvolverán ao longo do proxecto, de modo coherente e significativo.
Proponse tamén no mes de outubro de 2015 un concurso para elección dun logo Atlántico Galego/Portugués que identifique o noso proxecto.
Elaboraremos documentos para ir recollendo o proceso: documento inicial, documento intermedio e documento final do proxecto, programado para o ano 2017.
A intención final é que este proxecto sexa considerado pola UNESCO como un “Proxecto Faro”.
CRONOLOXÍA
    20 de marzo, reunión na “ Escola de Secundaria Aurélia de Sousa” ( Porto ).
* Recollida puntualmente na acta correspondente.
    Concurso cooperativo: “Imaxina o Atlántico”. Data de finalización de recollida de traballos 15 de maio. A proposta das escolas participantes é presentar os resultados finais do concurso no XXVIII Encontro das Escolas Asociadas á UNESCO, que terá lugar no mes de xullo na Liña da Concepción.
    Outubro 2015 as escolas integradas no proxecto iniciarán o desenvolvemento do mesmo, recollendo e avaliando o proceso educativo.
    Decembro 2015, entrega dos traballos do concurso de logos para a súa elección final.
    Nos inicios do ano 2016 o profesorado das escolas participantes celebrarán nas datas e no lugar acordado unha reunión presencial para realizar unha avaliación do proxecto; e establecer as seguintes liñas de actuación.
    Consideramos fundamental a formación do profesorado para desenvolver o proxecto de maneira innovadora.Marco 2015Ningún comentario:

Publicar un comentario